Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Brand
I alt byggeri, såvel ombygninger som nybyggeri skal det brandmæssige sikkerhedsniveau leve op til lovgivningen, der tilmed i de senere år er blevet ”EU harmoniseret” hvilket ikke altid giver større gennemsigtelighed i lovgivningen.

Tegnestuen sætter en ære i selv at løse de brandtekniske problematikker som alt byggeri byder på. Dette kræver naturligvis at tegnestuens medarbejdere løbende er opdateret og efteruddannes hos: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

I kraft af det nødvendige uddannelsesniveau på brandområdet er tegnestuen også i stand til at indgå i anden brandteknisk rådgivning som for eksempel udarbejdelse af:

  • Brandstrategirapporter (ofte en nødvendighed ved almindelige byggeopgaver)
  • Udarbejdelse af evakueringsplaner (for eksempel ved hoteller og kollegier)  
  • Pladsfordelingsplaner (lovkrav ved forsamlingslokaler, butikker, restauranter sportshaller mv) 


Udover at en brand kan være koste menneskeliv, er en brand også altødelæggende for personlige værdier.
Ved en brand kan store bygningskulturelle værdier gå tabt, eller forurette store skader herpå.
Ofte vil vandskader som følge af det nødvendige slukningsarbejde, forurette større skader end selve branden (da den slev slukket)
En forudsætning for myndighedernes tilladelser i forbindelse med byggeri, men også i forbindelse med almindelig brug, er korrekt udarbejdet og godkendt evakueringsplaner, pladsfordelingsplaner, varslingsinstrukser mv.

www.brandteknisk-institut.dk 

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger